1920BNGKST 19:20 → 06:00 KARNATAKA SARIGE
2131BNGKAT 21:31 → 05:46 KARNATAKA SARIGE
2245BNGKMP 22:30 → 07:15 KARNATAKA SARIGE