X

ANAKAPALLY to VISAKHAPATNAM

Service No: 3420
PDTR – VSP
07:00 → 09:00
Duration: 2 hrs
SUPER LUXURY(Non-AC, 2 + 2 Push Back)
Via: MARKAPURAM, VIJAYAWADA, ANNAVARAM
Depot: MADHURA WADA

Service No: 3322
AMP – VSP
17:00 → 18:00
Duration: 1 hrs
SUPER LUXURY(Non-AC, 2 + 2 Push Back)
Via: YANAM,KKD,TUNI
Depot: VISAKHAPATNAM

Service No: 2534
AMP – VSP
20:00 → 21:00
Duration: 1 hrs
SUPER LUXURY(Non-AC, 2 + 2 Push Back)
Via: YANAM,KKD,TUNI
Depot: AMALAPURAM

Sri: A Travel Geek.