X

LATUR TO WARDHA

Dep. Time Route Name Bus service type
07:15 LATUR to WARDHA ORDINARY EXPRESS
15:00 SOLAPUR to NAGPUR SEMI LUXURY
18:30 LATUR to NAGPUR via PUSAD NIGHT EXPRESS
21:00 LATUR to NAGPUR via NANDED SEMI LUXURY
Sri: A Travel Geek.