X

NASIK TO SOLAPUR

Dep. Time Route Name Bus service type
06:00 NASIK CBS to SOLAPUR via KURDUWADI ORDINARY EXPRESS
06:30 NASIK CBS to SOLAPUR via SHIRDI ORDINARY EXPRESS
08:30 NASIK CBS to SOLAPUR via SANGAMNER SEMI LUXURY
11:00 NASIK CBS to SOLAPUR via SANGAMNER ORDINARY EXPRESS
19:30 NASIK CBS to SOLAPUR via SHIRDI NIGHT EXPRESS
Sri: A Travel Geek.